uvítací informace k nástupu do školy pro žáky SŠV - denní studium adaptační kurz 1. ročníku 2018-19 harmonogramy doklasifikací přijímací řízení - dálkové studium slavnostní vyřazení maturantů 2018 - předání vysvědčení Slovensko 2018 rozvrh hodin v maturitním týdnu 28. - 30. 5. 2018 přijímací řízení - vyhlášení 2. kola strongman vodácký kurz 2018 harmonogram ústní MZ 2018 výsledky přijímacích zkoušek - 1. kolo denní formy studia soutěž odborných prací - vyhlášení výsledků přijímací řízení 2018 - oznámení Anglie 2018 zátěžový kurz pro 3. ročník - Kolešov 2018 cykloturistický kurz soutěž odborných prací - psychologie oběti a pachatele branný pochod Trivis projekt Edison maturitní ples 2018 - prodej lístků exkurze s Pragulicem studentské volby Vánoční zájezd do Saska - info zátěžový kurz pro 2. ročník - Kolešov 2017 zájezd do Vídně plavecký výcvik pro 1. ročník objednávka mikin, tepláků a kolekcí TRIVIS nový military kroužek ISIC, ITIC + známky k vyzvednutí lyžařský kurz 2017 - Rakousko maturitní ples 2018 zimní zátěžový kurz 2017 výcvikový kemp kroužku SOTT turnaj v malé kopané soustředění SOTT cvičení PČR PMJ - aktivní střelec ředitelské volno cvičení příslušníků PČR - nábor FIGURANTŮ přijímací řízení - stále přijímáme uchazeče o studium TRIVIS BOOT CAMP - ZRUŠENO !!! mimořádné ukončení výuky výsledky přijímacího řízení - 2. kolo cvičení IZS - nábor figurantů Anglie 2017 Holandsko soutěž historie osobních dokladů - vyhlášení výsledků cyklokurz 2017 zátěžový kurz pro 3. ročník - Stráž pod Ralskem zátěžový kurz - poděkování PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - upozornění !!! den otevřených dveří na SŠV změna termínu konání zátěžového kurzu zátěžový kurz pro 2. ročník SŠV seminář - teroristické útoky v Evropě projekt prevence kriminality ukončení prodeje lístků na maturitní ples nový kroužek basketbalu soutěž ''Historie osobních dokladů'' organizace přípravného kurzu zbrojní průkaz - organizační schůzka zájezd do Norimberku plavecký výcvik pro I. ročník nauč se střílet - zbrojní průkaz vydávání ISIC - důležité upozornění přípravný kurz den otevřených dveří maturitní a imatrikulační ples - zajištění finančních prostředků objednávka mikin + tepláků hrdá škola ISIC k vyzvednutí lístky na after party lyžařský kurz nové kroužky srdíčkové dny - poděkování focení 4. ročníku exkurze soudního lékařství kroužek zdravovědy BAHNA 2016 - poděkování kroužek kondičního posilování ukončení výuky - prodloužení ukončení výuky kroužek penologie focení tříd rozřazení 1. ročníku do tříd adaptační kurz 1. ročníku - info. rozvrhy 2016-17 zahájení školního roku 2016-17 harmonogramy opravných zkoušek TRIVIS CUP 2016 letní provoz sekretariátů SŠ a studijního oddělení VOŠ nabídka brigády projekt azylové a migrační politiky MVČR vodácký kurz slavnostní vyřazení maturantů výsledky MZ 2016 - sdělení příušnice - oznámení přijímací řízení - oznámení mikiny - výsledky hlasování + objednávka exkurze zadržených zakázaných a nebezpečných věcí Akademie VSČR exkurze do úložiště jaderných hlavic Javor 51 hlasování o logo školy na mikinu soutěž natoč to focení tříd železný hasič autoškola beseda pro 3. ročník - práce PČR cykloturistický kurz simulované soudní řízení DOD ČNB Napříč Velkou Británií s Harry Potterem ISIC, ITIC - oznámení nový kroužek Emergency Rescue Team TRIVIS Součinnost při úkonech trestního řízení Právní akademie exkurze do Pankrácké sekyrárny nový kroužek ruského jazyka maturitní a imatrikulační ples kroužek penologie - info. den otevřených dveří zátěžový kurz pro 2. ročník - lavina nový kroužek kriminalistiky ISIC projektový den - mazlíčci Budyšín 9.12.2015 školou chodil Mikuláš s čerty Schola Pragensis Plavání 1.ročníků exkurze Vinařice Středoškolská futsalová liga nácvik dekontaminace s HZS uctění památky obětí útoků v Paříži Návštěva Muzea Policie ČR 5.11.2015 třída 3.A Středoškolská florbalová liga – ročník 2015/16 – dívky Exkurze třídy 2.A 12.11.2015 ISIC přihlášky k MZ 2016 jaro jednodenní výlet do Bautzenu čili Budyšína. exkurze do Věznice Vinařice den otevřených dveří kroužek penologie sportovní kroužky zahájení střeleckého kroužku výuka tělesné výchovy se zaměřením na fotbal poděkování za účast našich žáků na procesních úkonech TŘ psychoporadenství školy Prodej skript na šk. rok 2015 -16 Adaptační kurz 2015 Informace pro studenty 1.ročníků SŠ HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2014/2015 Pozvánka k Písemné praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů Harmonogramy přezkoušení - neklasifikace 2015 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Krakov 2015 Škola nově poskytuje prospěchová stipendia

Organizace výuky

Organizace výuky

Výuka je organizována z převážné části v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat (např. výuka cizích jazyků, výpočetní techniky a pod.) jsou vyučovány v rozdělených učebnách s nejvíce 17-ti žáky ve skupině. Výuka je v těchto případech umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou.

Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. Výuka je v průběhu vzdělávání doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality, odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů – podrobněji. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků.


Způsob a metody realizace praktického vyučování

Odborná praxe je významnou a nezastupitelnou formou praktické přípravy žáků. Jejím cílem je poznat praktický výkon odborných činností zejména na úrovni zaměstnání ve veřejné správě (státní správě a územní samosprávě), v bezpečnostních složkách, případně na úrovni podniků či jiných právnických osob. Na vytipování a získávání vhodných institucí se kromě školy aktivně podílejí i samotní rodiče žáků.


Organizace praxe

Organizace praxe

Odborná praxe se uskutečňuje v průběhu vzdělávání celkem dvakrát po 14-ti dnech, a to zpravidla v 3. ročníku v měsících květen – červen a ve 4. ročníku v měsíci září.


Realizace dalších vzdělávacích i mimo vyučovacích aktivit podporujících záměr školy

V průběhu celého vzdělávání škola organizuje celou řadu aktivit, které obsahují prvky korespondující s celkovým zaměřením školy:

  •  před zahájením studia na škole mají žáci možnost absolvovat týdenní „seznamovací“ branně turistický kurz, v němž se seznámí zejména s prvky sebeobrany, turistiky, vodních sportů, orientace v terénu
  • -v 1. ročníku žáci navštěvují hodiny plavání
  •  v 1. ročníku (2.pololetí) mohou žáci absolvovat turistický kurz s cyklistikou (tady je kladen důraz na práci s mapou, posilování fyzické kondice a ekologické chování v přírodě)
  •  ve 2. ročníku je organizován lyžařský výcvik s možností výcviku jízdy na snowboardu
  •  ve 3. ročníku probíhá vodácký kurz
  •  do každého ročníku jsou začleňovány exkurze vycházející z učiva daných předmětů (např. exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, do Památníku národního písemnictví, Památníku obětí fašismu ve VV Pankrác, reaktoru v Řeži, Muzea Policie ČR atd.)

Způsob hodnocení žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou dána Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu, který vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsahují i opatření k posílení kázně. Při absenci žáka za pololetí nad 20 % odučených hodin nebo nedostatečném počtu známek je žák přezkoušen.

Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období.

K hodnocení výsledků se využívá hodnocení ústní, písemné, (předepsané písemné práce). Při sdělení výsledku hodnocení žákovi vyučující využívají motivačních a výchovných aspektů hodnocení. V odborných předmětech a při formách výuky typu her a simulačních metod vyučující využívají hodnocení typu skupinového hodnocení a sebehodnocení. Kritéria hodnocení jsou zapsána u jednotlivých předmětů.

Výstupem z odborné praxe je zpráva žáka a hodnocení pracovníka z praxe. U zpráv z odborné praxe a žákovských projektů se hodnotí formální a obsahová úroveň zpracování a vlastní prezentace.

Tisknout