Příjímací řízení

Příjímací řízení – základní informace

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015
obor Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

·                            4leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01)

·                            počet přijímaných - 120 (v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni průběžně až do naplnění kapacity tříd)

1. kolo přijímacího řízení

·                  I. termín - 22. 4. 2014

·                  II. termín - 23. 4. 2014

O vypsání dalších kol bude rozhodnuto na základě výsledků 1. kola


Termín podání přihlášek: 15. 3. 2014

Přihlášky uchazeče budou potvrzeny základní školou, ze které se žák hlásí, a opatřeny lékařským potvrzením.

Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí jeho přihlášky přiděleno registrační číslo, které mu bude písemně doručeno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení.


Školné

pro denní studium činí 19 000,- Kč ročně (9500,- Kč za pololetí)


 

Průběh přijímacího řízení

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů proběhne přijímací řízení následovně.

Přihlášení uchazeči budou k přijímacímu řízení vyzváni písemně pozvánkou k přijímacímu řízení, kde najdou všechny potřebné informace.

Žáci se přijímají bez přijímacích zkoušek

 Na základě předložených přihlášek bude sestaveno pořadí uchazečů takto:

·       základem hodnocení je průměr známek v 2. pololetí 8. a v 1. pololetí 9. ročníku

·       uchazečům z gymnázia se od průměru známek odečte 0,5.

·       za sníženou známku z chování se k průměru přičte 0,7

Prvních 120 žáků s nejnižším vypočteným průměrem bude přijato, další budou vedeni jako náhradníci. V případě, že někdo z přijatých žáků odstoupí, jeho místo zaujme další v pořadí. Při shodném průměru u více uchazečů bude přihlédnuto k průměru známek z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka.

O výsledku přijímacího řízení (Rozhodnutí o přijetí) budou uchazeči a jejich zákonní zástupci informováni týž den, ve kterém se dostaví podle obdržené přihlášky. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem bude vyvěšen na informační tabuli v budově školy a  zveřejněn na webových stránkách školy www.trivispraha.cz  v sekci Aktuality.

Přijatí uchazeči, v případě nezletilých žáků jejich zákonní zástupci budou tento den

·       podepisovat Smlouvu o poskytnutí středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání v oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01)

·       současně s podpisem smlouvy je nutné uhradit školné ve výši 9 500 Kč za 1. pololetí školního roku 2014/2015 

·       odevzdají vyplněné doklady, které obdrželi  s pozvánkou k přijímacímu řízení

·       předloží Zápisový lístek, který vydává žákům základní škola. Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává Zápisový lístek krajský úřad dle místa bydliště (v Praze Magistrát hl. m. Prahy v Jungmanově ulici).

Přijatí uchazeči, kteří se nebudou moci z velmi závažných důvodů dostavit v termínu uvedeném na pozvánce, si domluví náhradní termín telefonicky nebo emailem na adrese praha@trivis.cz

v Praze, dne 3.1.2014

                                                                         RNDr. Marta Koníčková

                                                                         Ředitelka školy

Tisknout