Přijímací řízení denní studium

                  Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
obor Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 – základní informace

 • 4leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01)
 • počet přijímaných – 160(v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni ve 2. kole přijímacího řízení až do naplnění kapacity ročníku)
 1. kolo přijímacího řízení
 2. 12. dubna 2019 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia(stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
 3. 15. dubna 2019 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia(stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
 4. 13. května 2018 – 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání
 5. 14. května 2018 – 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání

O vypsání dalších kol bude rozhodnuto na základě výsledků 1. kola

Termín podání přihlášek: 1. 3. 2019

Přihlášky uchazeče –  budou doručeny v písemné podobě, potvrzeny základní školou, ze které se žák hlásí a opatřeny lékařským potvrzením.

Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí jeho přihlášky přiděleno registrační číslo, které mu bude písemně doručeno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení nejpozději 14 dní před termínem 1. kola přijímacího řízení nebo 7 dní před konáním 2. kola přijímacího řízení.

Školné

pro denní studium činí 21. 000,- Kč ročně (10.500,- Kč za pololetí), včetně studijního materiálu

Průběh přijímacího řízení

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) proběhne přijímací řízení následovně.

 • Přihlášení uchazeči budou k přijímacímu řízení vyzváni písemně pozvánkou k přijímacímu řízení, kde najdou všechny potřebné informace.
 • Žáci se přijímají na základě povinných přijímacích zkoušek
 • Na základě předložených přihlášek bude sestaveno pořadí uchazečů takto:
 • základem hodnocení je dosažení stanoveného počtu procent ze státní přijímací zkoušky = maximálně 60 % z toho maximálně 30 bodů ČJL a 30 bodů M
 • průměr známek ve 2. pololetí 8. a v 1. pololetí 9. ročníku a to:

 

 • do 1,50 = 30 bodů
 • do 1,60 = 25 bodů
 • do 1,70 = 20 bodů
 • do 1,80 = 15 bodů
 • do 1,90 = 10 bodů
 • do 2,00 = 5 bodů

 

 • prokazatelný zájem o obor (aktivní dobrovolní hasiči, účast v tematicky zaměřených kroužcích) = 10 bodů

Minimální kritérium pro přijetí není stanoveno.      

Prvních 160 žáků s nejvyšším počtem dosažených bodů bude přijato, další budou vedeni jako náhradníci. V případě, že někdo z přijatých žáků odstoupí, jeho místo zaujme další v pořadí. Při shodném počtu u více uchazečů bude přihlédnuto k průměru známek z maturitních předmětů.

Uchazeči s průměrem do 1,9 jsou zpravidla přijímání všichni.

Výsledky přijímacího řízení

O výsledku přijímacího řízení (Rozhodnutí o přijetí) budou uchazeči a jejich zákonní zástupci informováni nejpozději do dvou pracovních dnů od zveřejnění výsledku přijímací zkoušky. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem bude vyvěšen na informační tabuli v budově školy a  zveřejněn na webových stránkách školy www.trivispraha.cz  v sekci Aktuality.

Přijatí uchazeči, v případě nezletilých žáků jejich zákonní zástupci budou následně

 • podepisovat Smlouvu o poskytnutí středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání v oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01)
 • současně s podpisem smlouvy je nutné uhradit školné ve výši 10 500 Kč za 1. pololetí školního roku 2019/2020.
 • odevzdají vyplněné doklady, které obdrželi  s pozvánkou k přijímacímu řízení
 • předloží Zápisový lístek, který vydává žákům základní škola. Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává Zápisový lístek krajský úřad dle místa bydliště (v Praze Magistrát hl. m. Prahy v Jungmanově ulici).