uvítací informace k nástupu do školy pro žáky SŠV - denní studium adaptační kurz 1. ročníku 2018-19 harmonogramy doklasifikací přijímací řízení - dálkové studium slavnostní vyřazení maturantů 2018 - předání vysvědčení Slovensko 2018 rozvrh hodin v maturitním týdnu 28. - 30. 5. 2018 přijímací řízení - vyhlášení 2. kola strongman vodácký kurz 2018 harmonogram ústní MZ 2018 výsledky přijímacích zkoušek - 1. kolo denní formy studia soutěž odborných prací - vyhlášení výsledků přijímací řízení 2018 - oznámení Anglie 2018 zátěžový kurz pro 3. ročník - Kolešov 2018 cykloturistický kurz soutěž odborných prací - psychologie oběti a pachatele branný pochod Trivis projekt Edison maturitní ples 2018 - prodej lístků exkurze s Pragulicem studentské volby Vánoční zájezd do Saska - info zátěžový kurz pro 2. ročník - Kolešov 2017 zájezd do Vídně plavecký výcvik pro 1. ročník objednávka mikin, tepláků a kolekcí TRIVIS nový military kroužek ISIC, ITIC + známky k vyzvednutí lyžařský kurz 2017 - Rakousko maturitní ples 2018 zimní zátěžový kurz 2017 výcvikový kemp kroužku SOTT turnaj v malé kopané soustředění SOTT cvičení PČR PMJ - aktivní střelec ředitelské volno cvičení příslušníků PČR - nábor FIGURANTŮ přijímací řízení - stále přijímáme uchazeče o studium TRIVIS BOOT CAMP - ZRUŠENO !!! mimořádné ukončení výuky výsledky přijímacího řízení - 2. kolo cvičení IZS - nábor figurantů Anglie 2017 Holandsko soutěž historie osobních dokladů - vyhlášení výsledků cyklokurz 2017 zátěžový kurz pro 3. ročník - Stráž pod Ralskem zátěžový kurz - poděkování PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - upozornění !!! den otevřených dveří na SŠV změna termínu konání zátěžového kurzu zátěžový kurz pro 2. ročník SŠV seminář - teroristické útoky v Evropě projekt prevence kriminality ukončení prodeje lístků na maturitní ples nový kroužek basketbalu soutěž ''Historie osobních dokladů'' organizace přípravného kurzu zbrojní průkaz - organizační schůzka zájezd do Norimberku plavecký výcvik pro I. ročník nauč se střílet - zbrojní průkaz vydávání ISIC - důležité upozornění přípravný kurz den otevřených dveří maturitní a imatrikulační ples - zajištění finančních prostředků objednávka mikin + tepláků hrdá škola ISIC k vyzvednutí lístky na after party lyžařský kurz nové kroužky srdíčkové dny - poděkování focení 4. ročníku exkurze soudního lékařství kroužek zdravovědy BAHNA 2016 - poděkování kroužek kondičního posilování ukončení výuky - prodloužení ukončení výuky kroužek penologie focení tříd rozřazení 1. ročníku do tříd adaptační kurz 1. ročníku - info. rozvrhy 2016-17 zahájení školního roku 2016-17 harmonogramy opravných zkoušek TRIVIS CUP 2016 letní provoz sekretariátů SŠ a studijního oddělení VOŠ nabídka brigády projekt azylové a migrační politiky MVČR vodácký kurz slavnostní vyřazení maturantů výsledky MZ 2016 - sdělení příušnice - oznámení přijímací řízení - oznámení mikiny - výsledky hlasování + objednávka exkurze zadržených zakázaných a nebezpečných věcí Akademie VSČR exkurze do úložiště jaderných hlavic Javor 51 hlasování o logo školy na mikinu soutěž natoč to focení tříd železný hasič autoškola beseda pro 3. ročník - práce PČR cykloturistický kurz simulované soudní řízení DOD ČNB Napříč Velkou Británií s Harry Potterem ISIC, ITIC - oznámení nový kroužek Emergency Rescue Team TRIVIS Součinnost při úkonech trestního řízení Právní akademie exkurze do Pankrácké sekyrárny nový kroužek ruského jazyka maturitní a imatrikulační ples kroužek penologie - info. den otevřených dveří zátěžový kurz pro 2. ročník - lavina nový kroužek kriminalistiky ISIC projektový den - mazlíčci Budyšín 9.12.2015 školou chodil Mikuláš s čerty Schola Pragensis Plavání 1.ročníků exkurze Vinařice Středoškolská futsalová liga nácvik dekontaminace s HZS uctění památky obětí útoků v Paříži Návštěva Muzea Policie ČR 5.11.2015 třída 3.A Středoškolská florbalová liga – ročník 2015/16 – dívky Exkurze třídy 2.A 12.11.2015 ISIC přihlášky k MZ 2016 jaro jednodenní výlet do Bautzenu čili Budyšína. exkurze do Věznice Vinařice den otevřených dveří kroužek penologie sportovní kroužky zahájení střeleckého kroužku výuka tělesné výchovy se zaměřením na fotbal poděkování za účast našich žáků na procesních úkonech TŘ psychoporadenství školy Prodej skript na šk. rok 2015 -16 Adaptační kurz 2015 Informace pro studenty 1.ročníků SŠ HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2014/2015 Pozvánka k Písemné praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů Harmonogramy přezkoušení - neklasifikace 2015 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Krakov 2015 Škola nově poskytuje prospěchová stipendia

Profil absolventa

                               Profil absolventa


Popis uplatnění absolventa v praxi

(formulace jsou uváděny v mužském rodě a vztahují se i na žákyně)

      Absolvent TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní v Praze nachází uplatnění zejména ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva financí ČR) a ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.
      Absolvent TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní může pokračovat ve vzdělávání v navazujícím studiu na TRIVIS - Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení Praha, ve vzdělávacích programech „Prevence kriminality“ a „Krizové řízení“ i na vysokých školách právního zaměření, Policejní akademii České republiky, Univerzitě obrany a bezpečnostních fakultách dalších vysokých škol.
     Vzdělávání v oboru Veřejnoprávní ochrana směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby absolvent měl vytvořené přiměřené vědomosti, návyky a dovednosti s důrazem na morálně volní vlastnosti. To vše z důvodu uplatnění v pracovních pozicích, kde se počítá s tím, že bude rozhodovat o právech a povinnostech ostatních občanů. K tomu mu mají sloužit následující klíčové a odborné kompetence:


Klíčové kompetence (všeobecné kompetence, postoje a hodnoty absolventa)

Absolvent byl vzděláván tak, aby zejména:

 •  byl ochoten a připraven se celoživotně vzdělávat,
 •  kultivovaně používal český jazyk,
 •  dovedl využívat v profesní činnosti i soukromí dvou cizích jazyků,
 •  cíleně a efektivně využíval samostatnou práci i práci v týmu,
 • využíval efektivně prostředky moderních informačních a komunikačních technologií,
 •  dovedl řešit problémy a náročné životní situace,
 • měl odpovědný a citlivý vztah k lidem, životnímu prostředí, ke kulturnímu a historickému dědictví a jednal hospodárně,
 •  jednal čestně, kriticky a tolerantně, vždy však v souladu s právními normami a předpisy,
 •  ctil lidská práva a svobody a život jako jednu z nejvyšších hodnot,
 •  nenechal se korumpovat, manipulovat a zneužívat.

Odborné kompetence

Odborné kompetence kladené na absolventa:

a) Zvládat jednání s klientem, tzn. aby absolvent:

 • dovedl přijmout oznámení a průběh jednání formálně a věcně správně zapsat,
 • využíval poznatků z psychologie a pedagogiky při komunikaci s lidmi a při řešení problémových situací, vstřícně a taktně jednal s občany a byl schopen empatie,
 • dovedl jednat s příslušníky různých etnických, náboženských, sociálních a jiných skupin,
 • dodržoval pracovní postupy v souladu s etickým kodexem,

b) Provádět právní činnosti, tzn. aby absolvent:

 • rozpoznal protiprávní chování a jednání a uměl je právně kvalifikovat,
 • dovedl zahájit a vést trestní a správní řízení zejména o trestných činech a přestupcích dle právní kvalifikace a v rozsahu jím zastávané funkce,
 • prováděl nezbytná šetření ve věci včetně vyhledání a fixace důkazů a vedl příslušnou spisovou dokumentaci,
 • navrhoval právní postupy při řešení šetřených případů,
 • reagoval na změny zákonů,
 • navrhoval a zdůvodňoval postupy určené k zabránění a předcházení protiprávnímu jednání,

c) Provádět místní šetření v terénu, tzn. aby absolvent:

 • prováděl šetření skutečného stavu na místě, při něm využíval kriminalistických metod i geografických informací a zpracoval o  zjištěných informacích zápis,
 • analyzoval situace a navrhoval postupy při řešení šetřených problémů,
 • navrhoval, eventuálně prováděl místní bezpečnostní opatření ve spolupráci s ostatními bezpečnostními a záchrannými složkami,
 • prováděl potřebná opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve
 • spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a dovedl poskytnout nezbytnou první pomoc,

d) Provádět kontrolní činnost, tzn. aby absolvent:

 • aplikoval zásady postupů kontroly veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku,
 • poskytoval poradenskou a konzultační činnost k problematice ochrany pořádku a bezpečnosti,
 • kontroloval vedení písemností a dodržování archivačních a skartačních postupů, vedení a třídění dokumentace,

e) Pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, tzn. aby absolvent:

 • dodržoval zásady vedení korespondence při administrativních a správních činnostech,
 • ovládal 10-ti prstovou hmatovou metodu,
 • získával a třídil informace s využitím Internetu a vnitřních sítí, vyhodnocoval získaná data,
 • dovedl zpracovat potřebné formuláře či výkazy,
 • zajišťoval ochranu osobních dat,
 • využíval zdroje právních informací a dokázal je analyzovat,
 • dovedl využívat speciální programy zaměřené k preventivním opatřením v souvislosti s ochranou obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému,

f) Zajišťovat bezpečnostní přípravu, tzn. aby absolvent:

 • orientoval se v systému veřejné správy, samosprávy a v systému bezpečnostních složek, v jejich oprávněních a povinnostech,
 • aplikoval právní normy, zejména právní normy pořádku a bezpečnosti v konkrétních pracovních situacích a podmínkách,
 • orientoval se v evidenci řidičů, motorových a přípojných vozidel, rozlišoval různé řidičské průkazy a řidičská oprávnění,
 • aplikoval zásady koordinace postupů s dalšími složkami veřejného pořádku a sociálními institucemi,
 • předvídal příčiny a odhaloval důsledky trestné činnosti, využíval zásad prevence kriminality,
 • orientoval se v organizaci a vybavení Integrovaného záchranného systému ČR,
 • prováděl preventivní opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému,
 • obezřetně a odpovědně nakládal se zbraněmi a střelivem, uplatňoval základní teorie střelby při užití střelných zbraní a využíval žádoucí návyky a dovednosti,
 • orientoval se v mezinárodní spolupráci,

g) Dbát bezpečnost práce a úroveň fyzické a psychické přípravy tzn. aby absolvent:

 • vnímal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví a byl v případě potřeby schopen poskytnout první pomoc,
 • cílevědomě rozvíjel psychickou a fyzickou přípravu se zaměřením na psychickou odolnost a fyzickou zdatnost,
 • dovedl předcházet reálně nebezpečným situacím a v případě nutnosti prakticky aplikoval základní techniky sebeobrany v souladu s právními normami a profesními nároky,

h) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolvent:

 • vnímal a rozeznával význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení,
 • zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, efektivně hospodařil s finančními prostředky,
  nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

Tisknout