Informace pro žáky 1. až 4. ročníků Trivis SŠV Praha

Od 4. ledna 2021 se vyučuje distanční výukou, a to dle stávajícího
rozvrhu, formou on-line a off-line = zadávání úkolů, seminárních prací,
testů apod. Vyučování začíná v 8:00 hod. a končí dle rozvrhu cca 14:35.                                    Účast žáků na výuce je povinná a bude se vést tak jako doposud, v
elektronické třídní knize. Kdo se nezúčastní výuky a překročí dvaceti
procentní hranici neúčasti ve výuce, nebude na vysvědčení hodnocen, viz.
školní řád. Proto Vás žádám, abyste výuku brali vážně a účastnili se
distanční výuky. Kdo se nezúčastní distanční výuky, musí svoji neúčast
řádně omluvit. Nevypracování úkolů, testů, seminárních prací atd. je
bráno, jako byste se výuky nezúčastnili. V systému Teams lze zpětně
dohledat, kdo a kdy se výuky zúčastnil, či nezúčastnil. Distanční výuka
probíhá jednotně v systému Teams. Za Vaši účast na výuce zodpovídá
vyučující předmětu, který vyučuje, a třídní učitel, který shromažďuje
podklady pro vysvědčení. Přeji Vám hodně zdraví a žádám, aby účast v
distanční výuce byla stoprocentní.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha
Mgr. et Bc. Dalecký Jan