Organizace výuky

Organizace výuky

Výuka je organizována z převážné části v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat (např. výuka cizích jazyků, výpočetní techniky a pod.) jsou vyučovány v rozdělených učebnách s nejvíce 17-ti žáky ve skupině. Výuka je v těchto případech umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou.

Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. Výuka je v průběhu vzdělávání doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality, odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů – podrobněji. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků.


Způsob a metody realizace praktického vyučování

Odborná praxe je významnou a nezastupitelnou formou praktické přípravy žáků. Jejím cílem je poznat praktický výkon odborných činností zejména na úrovni zaměstnání ve veřejné správě (státní správě a územní samosprávě), v bezpečnostních složkách, případně na úrovni podniků či jiných právnických osob. Na vytipování a získávání vhodných institucí se kromě školy aktivně podílejí i samotní rodiče žáků.


Organizace praxe

Odborná praxe se uskutečňuje v průběhu vzdělávání celkem dvakrát po 14-ti dnech, a to zpravidla v 3. ročníku v měsících květen – červen a ve 4. ročníku v měsíci září.


Realizace dalších vzdělávacích i mimo vyučovacích aktivit podporujících záměr školy

V průběhu celého vzdělávání škola organizuje celou řadu aktivit, které obsahují prvky korespondující s celkovým zaměřením školy:

  •  před zahájením studia na škole mají žáci možnost absolvovat týdenní „seznamovací“ branně turistický kurz, v němž se seznámí zejména s prvky sebeobrany, turistiky, vodních sportů, orientace v terénu
  • -v 1. ročníku žáci navštěvují hodiny plavání
  •  v 1. ročníku (2.pololetí) mohou žáci absolvovat turistický kurz s cyklistikou (tady je kladen důraz na práci s mapou, posilování fyzické kondice a ekologické chování v přírodě)
  •  ve 2. ročníku je organizován lyžařský výcvik s možností výcviku jízdy na snowboardu
  •  ve 3. ročníku probíhá vodácký kurz
  •  do každého ročníku jsou začleňovány exkurze vycházející z učiva daných předmětů (např. exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, do Památníku národního písemnictví, Památníku obětí fašismu ve VV Pankrác, reaktoru v Řeži, Muzea Policie ČR atd.)

Způsob hodnocení žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou dána Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu, který vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsahují i opatření k posílení kázně. Při absenci žáka za pololetí nad 20 % odučených hodin nebo nedostatečném počtu známek je žák přezkoušen.

Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období.

K hodnocení výsledků se využívá hodnocení ústní, písemné, (předepsané písemné práce). Při sdělení výsledku hodnocení žákovi vyučující využívají motivačních a výchovných aspektů hodnocení. V odborných předmětech a při formách výuky typu her a simulačních metod vyučující využívají hodnocení typu skupinového hodnocení a sebehodnocení. Kritéria hodnocení jsou zapsána u jednotlivých předmětů.

Výstupem z odborné praxe je zpráva žáka a hodnocení pracovníka z praxe. U zpráv z odborné praxe a žákovských projektů se hodnotí formální a obsahová úroveň zpracování a vlastní prezentace.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA