Výchovný poradce a prevence sociálně patologických jevů

Výchovný poradce školy nabízí jako hlavní náplň své činnosti pomoc studentům při řešení náročných situací, které se objeví v jejich životě. Jedná se o školní problémy různého druhu. Jedná se především o problémy s nedostatečným prospěchem, neomluvenými absencemi, nekázní a šikanou. Je však studentům k dispozici i při řešení  osobních a rodinných problémů, kde může zprostředkovat i případný kontakt se specializovanými odborníky.

Pro první ročníky realizuje výchovný poradce přednášku o racionálním způsobu studia, jež by jim mohla umožnit zvládnout nesnadný přechod ze základní školy na střední. Třetí a čtvrté ročníky mohou využít služeb výchovného poradce při rozhodování o své profesionální orientaci (psychologický test o volbě povolání, zprostředkování různých materiálů s nabídkami pomaturitního studia VŠ a VOŠ).

Do oblasti zájmu výchovného poradenství spadá rovněž péče o žáky se SPU (speciálními poruchami učení).

K dispozici je výchovný poradce každý den a žáci mohou jeho služeb využít kdykoliv po osobní dohodě.

Výchovným poradcem školy je PhDr. Dagmar Kadlecová a Mgr. Erika Kořínková

Preventistkou sociálně patologických jevů je PhDr. Jarmila Belmihoubová

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA           ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.