Přijímací řízení denní studium

Dne 28.4.2022 byla zveřejněna VÝSLEDKOVÁ LISTINA, více info nalezneš ZDE

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023
obor Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 – základní informace

4 – leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) – informace k přijetí

 • Počet přijímaných uchazečů – 170 (v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni ve 2. kole přijímacího řízení až do naplnění kapacity ročníku) přijímacího řízení.
 • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  Termín pro podání přihlášky k přijímacím zkouškám na školu  do 1.března 2022.
  Řádný termín 12.4. a 13.4. 2022
  Náhradní termín 10.5. a 11.5. 2022
 • aktuální vzor přihlášek:
 • https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

nebo ZDE:

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2022

Přihlášky uchazeče – budou doručeny v písemné podobě, potvrzeny základní školou, (včetně hodnocení jednotlivých pololetí s uvedeným průměrem), ze které se žák hlásí a opatřeny lékařským potvrzením.

Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí jeho přihlášky přiděleno registrační číslo, které mu bude písemně doručeno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení nejpozději 14 dní před termínem 1. kola přijímacího řízení nebo 7 dní před konáním 2. kola přijímacího řízení.

 Školné

Pro denní studium činí 23 000 Kč ročně (11 500 Kč za pololetí), včetně studijního materiálu.

Kritéria přijímacího řízení – průběh přijímacího řízení

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) proběhne přijímací řízení následovně.

 • Přihlášení uchazeči budou k přijímacímu řízení vyzváni písemně pozvánkou k přijímacímu řízení, kde najdou všechny potřebné informace.
 • Žáci se přijímají na základě Jednotné přijímací zkoušky (Cermat) a prospěchu na vysvědčení ze ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Toto upravuje vyhláška č. 353/2016 Sb., § 1 odst. 1 písm. a) a b) a dále to upřesňuje § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
 • Na základě předložených přihlášek bude sestaveno pořadí uchazečů
 • základem hodnocení je:

60 % za body z JPZ (např. pokud bude test max za 100 bodů, tzn. že těch 100 bodů je 60 %; testy tvoří Cermat)

max 40 %  = max 40 bodů z průměrů známek z vysvědčení:

(= průměru známek za  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku a to)

 • do 1,50 = 40 bodů
 • do 1,60 = 36 bodů
 • do 1,70 = 30 bodů
 • do 1,80 = 26 bodů
 • do 1,90 = 20 bodů
 • do 2,00 = 16 bodů

Minimální kritérium pro přijetí není stanoveno.      

Prvních 170 žáků s nejvyšším počtem dosažených bodů bude přijato, další budou vedeni jako náhradníci. V případě, že někdo z přijatých žáků odstoupí, jeho místo zaujme další v pořadí. Při shodném počtu u více uchazečů bude přihlédnuto k průměru známek z maturitních předmětů.

Uchazeči s průměrem do 1,9 jsou zpravidla přijímání všichni.

Výsledky přijímacího řízení

O výsledku přijímacího řízení (Rozhodnutí o přijetí) budou uchazeči a jejich zákonní zástupci informováni nejpozději do dvou pracovních dnů od zveřejnění výsledku přijímací zkoušky, tj. výsledek bude zveřejněn na webových stránkách školy 2. května 2022 od 8:00 hod.

Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem bude vyvěšen na informační tabuli v budově školy a  zveřejněn na webových stránkách školy www.trivispraha.cz  v sekci Aktuality.

Přijatí uchazeči, v případě nezletilých žáků jejich zákonní zástupci budou následně

 • podepisovat Smlouvou poskytnutí středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání v oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01)
 • současně  nutné uhradit školné ve výši 11 500 Kč za 1. pololetí školního roku 2022/2023.
 • odevzdají vyplněné doklady, které obdrželi  s pozvánkou k přijímacímu řízení
 • předloží Zápisový lístek, který vydává žákům základní škola. Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává Zápisový lístek krajský úřad dle místa bydliště (v Praze Magistrát hl. m. Prahy v Jungmannově ulici).

Příprava uchazečů ke školní přijímací zkoušce

 • prijimacky.cermat.cz
 • testy z minulých ročníků JPZ
 • průvodce řešením testů
 • tipy a doporučení pro uchazeče
 • procvicprijimacky.cermat.cz
 • procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení)
 • nadalku.msmt.cz
 • pro uchazeče i pro školy
 • Přihláška ke studiu pro šk. rok 2022/2023 ke stažení MŠMT. https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss (tiskopisy přihlášek a návod pro vyplnění přihlášky)
 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Formuláře přihlášek ve formátu XLS jsou k dispozici ke stažení také na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA