Přijímací řízení denní studium

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
obor Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 – základní informace

4 – leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) – informace k přijetí

 • Počet přijímaných uchazečů – 170 (v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni ve 2. kole přijímacího řízení až do naplnění kapacity ročníku) přijímacího řízení.
 • Jednotná přijímací zkouška se v letošním školním roce 2020 /2021 z rozhodnutí ředitele školy nekoná. Je nahrazena školní přijímací zkouškou z ČJL ( test v délce 60 minut) .
 • Termín školní přijímací zkoušky je stanoven 10. 5. 2021  a 11. 5. 2021. Náhradní termín přijímacích zkoušek se bude konat  1. června 2021 v 14h.

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2021

Přihlášky uchazeče – budou doručeny v písemné podobě, potvrzeny základní školou, (včetně hodnocení jednotlivých pololetí s uvedeným průměrem), ze které se žák hlásí a opatřeny lékařským potvrzením.

Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí jeho přihlášky přiděleno registrační číslo, které mu bude písemně doručeno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení nejpozději 14 dní před termínem 1. kola přijímacího řízení nebo 7 dní před konáním 2. kola přijímacího řízení.

 Školné

Pro denní studium činí 23 000 Kč ročně (11 500 Kč za pololetí), včetně studijního materiálu.

 Kritéria přijímacího řízení – průběh přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení – průběh přijímacího řízení

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) proběhne přijímací řízení následovně.

 • Na základě rozhodnutí ředitele školy bude v letošním školním roce 2020/2021 jednotná přijímací zkouška nahrazena školní přijímací zkouškou – test z ČJL v délce 60 minut.
 • Pokud je součástí 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 školní přijímací zkouška, může ředitel rozhodnout nejpozději do 31. března 2021 o jejím nekonání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání.
 • Rozhodne-li ředitel o nekonání školní přijímací zkoušky, zveřejní tuto informaci nejpozději do 31.března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však do 14.dubna 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání.
 • Přihlášení uchazeči budou k přijímacímu řízení vyzváni písemně pozvánkou k přijímacímu řízení, kde najdou všechny potřebné informace.
 • Žáci se přijímají na základě školní přijímací zkoušky (v případě jejího konání) a prospěchu na vysvědčení ze ZŠ za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Toto upravuje vyhláška č. 353/2016 Sb., § 1 odst. 1 písm. a) a b) a dále to upřesňuje § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
 • Na základě předložených přihlášek bude sestaveno pořadí uchazečů takto:
 • základem hodnocení je dosažení stanoveného počtu procent ze školní přijímací zkoušky = maximálně 40 bodů za test z ČJL

+ průměru známek v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku a to:

 • do 1,50 = 60 bodů
 • do 1,60 = 56 bodů
 • do 1,70 = 50 bodů
 • do 1,80 = 46 bodů
 • do 1,90 = 40 bodů
 • do 2,00 = 36 bodů

Minimální kritérium pro přijetí není stanoveno.      

Prvních 170 žáků s nejvyšším počtem dosažených bodů bude přijato, další budou vedeni jako náhradníci. V případě, že někdo z přijatých žáků odstoupí, jeho místo zaujme další v pořadí. Při shodném počtu u více uchazečů bude přihlédnuto k průměru známek z maturitních předmětů.

Uchazeči s průměrem do 1,9 jsou zpravidla přijímání všichni.

Výsledky přijímacího řízení

O výsledku přijímacího řízení (Rozhodnutí o přijetí) budou uchazeči a jejich zákonní zástupci informováni nejpozději do dvou pracovních dnů od zveřejnění výsledku přijímací zkoušky. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem bude vyvěšen na informační tabuli v budově školy a  zveřejněn na webových stránkách školy www.trivispraha.cz  v sekci Aktuality.

Přijatí uchazeči, v případě nezletilých žáků jejich zákonní zástupci budou následně

 • podepisovat Smlouvou poskytnutí středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání v oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01)
 • současně s podpisem smlouvy je nutné uhradit školné ve výši 11 500 Kč za 1. pololetí školního roku 2021/2022.
 • odevzdají vyplněné doklady, které obdrželi  s pozvánkou k přijímacímu řízení
 • předloží Zápisový lístek, který vydává žákům základní škola. Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává Zápisový lístek krajský úřad dle místa bydliště (v Praze Magistrát hl. m. Prahy v Jungmannově ulici).

Příprava uchazečů ke školní přijímací zkoušce

 • prijimacky.cermat.cz
 • testy z minulých ročníků JPZ
 • průvodce řešením testů
 • tipy a doporučení pro uchazeče
 • ilustrační testy 2021 – 11. ledna v IS Certis, 8. února na webu
 • procvicprijimacky.cermat.cz
 • procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení)
 • nadalku.msmt.cz
 • pro uchazeče i pro školy
 • Přihláška ke studiu pro šk. rok 2021/2022 ke stažení MŠMT. https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss (tiskopisy přihlášek a návod pro vyplnění přihlášky)
 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti – viz. zák. č. 561/2004Sb., § 20 odst. 4
 • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru. Pokud budete tisknout každou stranu na samostatný list, je nutné potvrzení základní školy na oba listy.
 • Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy – doručení lze ověřit buď na stránkách České pošty : https://www.postaonline.cz/trackandtrace (zadáním podacího čísla zásilky) nebo telefonicky v sekretariátu školy na tel čísle 233 543 233.
  Pokud nevyžadujete potvrzení podání přihlášky, můžete tuto vložit v obálce do poštovní schránky umístěné vpravo u vchodu do budovy školy a její přijetí si ověřit na tel. čísle 233 543 233.
 • Prihlaska_SS_denni
 • Vysvětlivky_k_přihláškám
 • SOUHLAS GDPR1
 • SOUHLAS GDPR2
 • dotazník žáci rodiče

Formuláře přihlášek ve formátu XLS jsou k dispozici ke stažení také na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy.

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Ředitel školy Trivis SŠV a VOŠ Praha vyhlašuje školní přijímací zkoušku dne 10.- 11. května 2021, pro uchazeče do prvního ročníku, školního roku 2021-2022. Zkouška se uskuteční z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut.

 

informaci k přijímacímu řízení

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         Mgr. et Bc. Dalecký Jan