Přijímací řízení dálkového nástavbového studia

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

obor – Bezpečnostní služby 68-42-L/51 – základní informace

dálkového nástavbového studia

Podmínky pro přijetí

  •  žadatelé budou zařazeni mezi uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky –  přihlášky přijímáme do 1. března 2021
  • spolu s přihláškou je nutno dodat ověřený výuční list z min. 3letého výučního oboru, a dále také kopii vysvědčení z 3. ročníku; v případě, že uchazeč v době podání přihlášky neměl ukončený výuční obor, předloží výuční list škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem;
  • na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti,
  • absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, výsledků dosažených v 1. pololetí třetího ročníku studia střední odborné školy a ústního pohovoru.

1. kolo přijímacího řízení

  • 12. dubna 2021 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia(stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
  • 13. dubna 2021 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia(stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
  •  12. května 2021 – 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání
  •  13. května 2021 – 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         Mgr. et Bc. Dalecký Jan