Přijímací řízení dálkového nástavbového studia

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

obor – Bezpečnostní služby 68-42-L/51 – základní informace

dálkového nástavbového studia

Podmínky pro přijetí

  • žadatelé budou zařazeni mezi uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky –  přihlášky přijímáme do 1. března 2023
  • spolu s přihláškou je nutno dodat ověřený výuční list z min. 3letého výučního oboru, a dále také kopii vysvědčení z 3. ročníku; v případě, že uchazeč v době podání přihlášky neměl ukončený výuční obor, předloží výuční list škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem;
  • na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti,
  • absolvování přijímacího řízení, které se skládá z doložení výše uvedených dokumentů potřebných k přijetí a absolvování Jednotné přijímací zkoušky (Cermat)
  1. kolo přijímacího řízení  – 13. dubna 2023
  2. kolo přijímacího řízení – 14. dubna 2023

V případě nemoci je třeba nejpozději do 3 dnů od konání  řádného termínu dodat omluvenku od lékaře a máte pak stanovený náhradní termín:

  • 10. května 2023
  • 11. května 2023

vedoucí dálkového studia – paní Lucie Eliášové,  tel.: +420 606 058 204

Počet přijímaných uchazečů – 30

V případě nenaplnění kapacity, ředitel může rozhodnout o dalším kole přijímacího řízení 

Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí jeho přihlášky přiděleno registrační číslo, které mu bude písemně doručeno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení nejpozději 14 dní před termínem 1. kola přijímacího řízení.

Základem hodnocení jsou výsledky z JPZ 60 % + 40 % jsou body z průměru vysvědčení z 3. ročníku výučního oboru.

Výše plateb školného:

Pro dálkové studium činí 15. 000,- Kč ročně

7.500,- Kč za pololetí a 1.550,-Kč  měsíční splátky (měsíční splátky jsou navýšeny o maniupulační poplatek 50,- Kč za každou splátku)

Způsob platby školného:

– při první platbě (při podpisu smlouvy) se platí na místě v hotovosti částka za první pololetí 1. ročníku studia

– další platby lze provést buď převodem na účet školy

112 017 018 / 0300 – NUTNÉ : jako variabilní symbol musí být vždy uvedeno číslo smlouvy) nebo hotově v kanceláři školy

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

  • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru.
  • Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo podat osobně na ředitelství školy v úředních hodinách, které k tomu budou určeny.

 

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA