Přijímací řízení dálkového nástavbového studia

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

obor – Bezpečnostní služby 68-42-L/51 – základní informace

dálkového nástavbového studia

Podmínky pro přijetí

  • žadatelé budou zařazeni mezi uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky –  přihlášky přijímáme do 1. března 2021
  • spolu s přihláškou je nutno dodat ověřený výuční list z min. 3letého výučního oboru, a dále také kopii vysvědčení z 3. ročníku; v případě, že uchazeč v době podání přihlášky neměl ukončený výuční obor, předloží výuční list škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem;
  • na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti,
  • absolvování přijímacího řízení, které se skládá z doložení výše uvedených dokumentů potřebných k přijetí a školní přijímací zkoušky (ústní pohovor), o jejímž konání rozhodne do 31. března 2021 ředitel školy.
  1. kolo přijímacího řízení  – proběhlo 10.5.2021

vedoucí dálkového studia – paní Lucie Eliášové,  tel.: +420 606 058 204

  • Pokud je součástí 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 školní přijímací zkouška

( ústní pohovor), může ředitel rozhodnout nejpozději do 31. března 2021 o jejím nekonání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání.

  • Rozhodne-li ředitel o nekonání školní přijímací zkoušky, zveřejní tuto informaci nejpozději do 31.března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však do 14. dubna 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání.

Výše plateb školného:

Pro dálkové studium činí 14. 000,- Kč ročně

7.000,- Kč za pololetí a 1.450,-Kč  měsíční splátky (měsíční splátky jsou navýšeny o maniupulační poplatek 50,- Kč za každou splátku)

Způsob platby školného:

– při první platbě (při podpisu smlouvy) se platí na místě v hotovosti částka za první pololetí 1. ročníku studia

– další platby lze provést buď převodem na účet školy

112 017 018 / 0300 – NUTNÉ : jako variabilní symbol musí být vždy uvedeno číslo smlouvy) nebo hotově v kanceláři školy

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

  • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru.
  • Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo podat osobně na ředitelství školy v úředních hodinách, které k tomu budou určeny.

 

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         Mgr. et Bc. Dalecký Jan