Další školní aktivity

Odborná praxe se uskutečňuje v průběhu vzdělávání celkem dvakrát po 14-ti dnech, a to zpravidla v 3. ročníku v měsících květen – červen a ve 4. ročníku v měsíci září.


Realizace dalších vzdělávacích i mimo vyučovacích aktivit podporujících záměr školy

V průběhu celého vzdělávání škola organizuje celou řadu aktivit, které obsahují prvky korespondující s celkovým zaměřením školy:

  •  před zahájením studia na škole mají žáci možnost absolvovat týdenní „seznamovací“ branně turistický kurz, v němž se seznámí zejména s prvky sebeobrany, turistiky, vodních sportů, orientace v terénu
  •  v 1. ročníku žáci navštěvují hodiny plavání
  •  v 1. ročníku (2.pololetí) mohou žáci absolvovat turistický kurz s cyklistikou (tady je kladen důraz na práci s mapou, posilování fyzické kondice a ekologické chování v přírodě)
  •  ve 2. ročníku je organizován lyžařský výcvik s možností výcviku jízdy na snowboardu
  •  ve 3. ročníku probíhá vodácký kurz
  •  do každého ročníku jsou začleňovány exkurze vycházející z učiva daných předmětů (např. exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, do Památníku národního písemnictví, Památníku obětí fašismu ve VV Pankrác, reaktoru v Řeži, Muzea Policie ČR atd.)

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA